INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS

Quan s'interpreta una DO, s'han de valorar les diferents dades que aporta, la interpretació d'aquests i les seves limitacions.

* DADES A VALORAR: la DO aporta les següents dades principals:
- Contingut mineral ossi (bone mineral content): ve expressat en grams.
- Densitat mineral òssia ( bone mineral density): és el paràmetre més utilitzat per valorar la massa òssia i ve expressat en grams per centímetre quadrat.
- T-Score: nombre de desviacions estàndard de la DMO respecte al valor mitjà de la població de 20 a 39 anys del mateix sexe. Per lògica a mesura que l'edat del pacient va avançant, la densitat mineral òssia va disminuint i la T-Score es va modificant.
- Z-Score: nombre de desviacions estàndard respecte al valor mitjà de la DMO a la població de la mateixa edat i sexe.

Totes aquestes dades solen presentar-se de forma numèrica i es complementen amb una representació gràfica de la T-Score amb la situació del pacient en aquesta gràfica que sense aportar cap dada afegida, permet la interpretació visual d'aquests.

* INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS: de les diferents dades aportades per la prova, la T-Score és el paràmetre fonamental per valorar en una DO per ser la determinació que aporta la informació necessària per establir un diagnòstic densitomètric.

L'OMS, a través d'un grup d'experts,va establir uns criteris densitomètrics que utilitzen com a paràmetre l'esmentada T-Score i que valoren el risc de fractura, sent aquests criteris els que majoritàriament són acceptats en l'actualitat. Es defineix com a llindar de fractura el valor de densitat òssia per sota del qual augmenta el risc de fractura no traumàtica; existint diversos estudis que han verificat que per cada desviació estàndard que disminueix el T-Score de la massa òssia, el risc relatiu de patir una fractura augmenta aproximadament 1,5-2 vegades.

T-score INTERPRETACIÓ RISC DE FRACTURA
•    Entre +1 y –1 DE NORMAL NORMAL
•    Entre –1 y –2,5 DE OSTEOPENIA DOBLE DEL NORMAL
•    < de –2,5 DE OSTEOPOROSIS QUÀDRUPLE DEL NORMAL
•    < de –2,5 DE i presència de fractura relacionada amb fragilitat òssia OSTEOPOROSIS ESTABLERTA PER CADA D.E. DE DISMINUCIÓ EL RISC AUGMENTA 1,5-2 VEGADES
•    <3,5 DE OSTEOPOROSIS SEVERA

Atès que la densitat òssia disminueix amb l'edat, la Z-Score (que relaciona el valor en cada persona amb els individus de la seva edat i sexe) complementa i relativitza (sense que per això la substitueixi) els valors de la T-Score, ja que aquests, en augmentar l'edat de les persones, tendeixen a allunyar-se del valor mitjà.